Τώρα είναι Κυρ Φεβ 18, 2018 11:49 pmΑπαντήστε στο θέμα  [ 3 Δημοσιεύσεις ] 
καλλιεργεια πατατας 
Συγγραφέας Μήνυμα
Prepping student
Prepping student
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Κυρ Ιούλ 07, 2013 3:06 pm
Δημοσιεύσεις: 623
Τοποθεσία: λαγονησι
Ευχαριστησε: 0 φορα
Τον ειπαν ευχαριστω: 0 φορα
Share on FacebookShare on TwitterShare on TuentiShare on DiggShare on DeliciousShare on TumblrShare on Google+
Η πατάτα (solanum tuberosum) είναι ένα από τα πιο δημο­φιλή λαχα­νικά και η κατα­νά­λωσή της σήμερα, ιδιαί­τερα από τις νεό­τε­ρες γενιές, έχει φτά­σει σε επί­πεδα ρεκόρ. Εκτός από την εμπο­ρική καλ­λιέρ­γεια μεγά­λης κλί­μα­κας, μπο­ρεί να καλ­λιερ­γη­θεί εύκολα και στο λαχα­νό­κηπο του σπι­τιού επειδή είναι ένα εύκολο και πολύ απο­δο­τικό φυτό.

Κάθε φθι­νό­πωρο και άνοιξη στην αγορά εμφα­νί­ζο­νται οι φρέ­σκιες πατά­τες. Σφι­χτές και γευ­στι­κές, δια­φέ­ρουν πολύ απ’ αυτές που θα βρείτε στον μανάβη ή το σου­περ­μάρ­κετ λίγους μήνες αργό­τερα. Μόνο όποιος καλ­λιερ­γεί δικές του πατά­τες μπο­ρεί να γνω­ρί­ζει τη γεύση και την από­λαυση της πραγ­μα­τικά φρέ­σκιας και ζωντα­νής πατάτας.

Ο κύκλος ανά­πτυ­ξης της πατάτας

Η ζωή του φυτού μπο­ρεί να χωρι­στεί χον­δρικά σε πέντε στάδια:

1. Βλά­στηση: Τα “μάτια” της πατά­τας ανα­πτύσ­σουν βλα­στά­ρια που ανα­δύ­ο­νται από το έδαφος.

2. Φυτική ανά­πτυξη: Σχη­μα­τί­ζο­νται τα φύλλα του φυτού, τα κλα­διά και το ριζικό σύστημα, η φωτο­σύν­θεση ξεκι­νάει και το φυτό προ­ε­τοι­μά­ζε­ται για να απο­θη­κεύ­σει θρε­πτικά συστα­τικά στους κον­δύ­λους (πατάτες).

3. Εμφά­νιση των κον­δύ­λων: Οι κόν­δυ­λοι (πατά­τες) αρχί­ζουν να σχη­μα­τί­ζο­νται στις άκρες των κατα­βο­λά­δων (υπό­γεια κλα­διά), αλλά δεν μεγα­λώ­νουν. Αυτό συμ­βαί­νει συνή­θως πριν από την άνθιση του φυτού.

4. Διό­γκωση των κον­δύ­λων: Οι κόν­δυ­λοι μεγα­λώ­νουν και συσ­σω­ρεύ­ο­νται σάκ­χαρα και άμυλο.

5. Ωρί­μανση: Οι κόν­δυ­λοι φτά­νουν σε πλήρε μέγε­θος και το επάνω μέρος του φυτού μαραί­νε­ται και πεθαί­νει. Η επι­δερ­μίδα των κον­δύ­λων δκλη­ραί­νει κατά την ωρί­μανση κι αυτό βοη­θάει στην παρά­ταση του χρό­νου αποθήκευσης.
Ποι­κι­λίες πατάτας

Υπάρ­χουν πολ­λές ποι­κι­λίες πατά­τας σε διά­φο­ρες χώρες και γεω­γρα­φι­κές περιο­χές και συνε­χώς εμφα­νί­ζο­νται και­νούρ­γιες. Οι ποι­κι­λίες μπο­ρούν να δια­φέ­ρουν μεταξύ τους ως προς το χρώμα, το μέσο μέγε­θος, την αντοχή σε διά­φο­ρες θερ­μο­κρα­σίες, ακόμα και στη γεύση.

Αν απο­φα­σί­σετε να βάλετε πατά­τες στο λαχα­νό­κηπό σας, ξεκι­νή­στε με τις ποι­κι­λίες που βρί­σκετε εύκολα – αυτές που κυκλο­φο­ρούν στην αγορά της περιο­χής σας για κατα­νά­λωση – και αργό­τερα μπο­ρείτε να ψάξετε για άλλες, πιο ενδια­φέ­ρου­σες ίσως ποι­κι­λίες. Το ωραίο με τον δικό σας λαχα­νό­κηπο είναι πως μπο­ρείτε να πει­ρα­μα­τι­στήτε με διά­φο­ρες ποι­κι­λίες και σιγά σιγά να κατα­λή­ξετε στην καλύ­τερη για σας ποικιλία.
Η προ­ε­τοι­μα­σία του χώματος

Για να είναι οι πατα­τιές σας υγιείς και απο­δο­τι­κές, πρέ­πει να προ­ε­τοι­μά­σετε σωστά το χώμα πριν από τη φύτευση. Οι πατά­τες προ­τι­μούν το αφράτο, καλά απο­στραγ­γι­ζό­μενο και ελα­φρώς όξινο χώμα (pH 5.0 — 6.0). Δεν ανα­πτύσ­σο­νται καλά σε εδάφη που κρα­τάνε το νερό και γι’ αυτό το πολύ νερό στο ριζικό σύστημα της πατά­τας πρέ­πει να απο­στραγ­γί­ζε­ται. Για να εξα­σφα­λί­σετε καλή απο­στράγ­γιση, δημιουρ­γή­στε παρ­τέ­ρια υψω­μένα κατά 25–30 εκα­το­στα πάνω από την επι­φά­νεια του εδά­φους ώστε οι ρίζες των φυτών να βρε­θούν πάνω από το νερό που ενδε­χο­μέ­νως δεν απο­στραγ­γί­ζε­ται. Σε καλά απο­στραγ­γι­ζό­μενο χώμα, η προ­σθήκη οργα­νι­κής ύλης (κομπόστ, χωνε­μένη κοπριά, πρά­σινη κοπριά κλπ.) βοη­θάει στον έλεγχο της υγρα­σίας και προ­σφέ­ρει θρε­πτικά στοι­χεία καθώς απο­συ­ντί­θε­ται. Η οργα­νική αυτή ύλη πρέ­πει να προ­στί­θε­ται κάθε χρόνο επειδή η ζέστη και η υγρα­σία τη δια­σπάει γρήγορα.
Λίπανση

Οι πατα­τιές είναι λαί­μαργα φυτά και χρειά­ζο­νται κατάλ­ληλη τροφή ολό­κληρη την περί­οδο της καλ­λιέρ­γειάς τους. Στις μεγά­λες εμπο­ρι­κές καλ­λιέρ­γειες, ο προσ­διο­ρι­σμός του είδους και της ποσό­τη­τας των θρε­πτι­κών συστα­τι­κών που πρέ­πει να εφαρ­μο­στούν στο χώμα γίνε­ται με ειδικά τεστ από γεω­πό­νους. Κάτι τέτοιο βέβαια θα ήταν πολυ­τέ­λεια για τον λαχα­νό­κηπό σας που το πολύ πολύ να έχει ένα μικρό αριθμό φυτών πατά­τας. Έτσι καλό είναι να χρη­σι­μο­ποι­ή­σετε ένα πλή­ρες λίπα­σμα γενι­κής χρή­σεως του­λά­χι­στον δύο φορές κατά την καλ­λιερ­γη­τική περί­οδο. Το μισό λίπα­σμα θα πρέ­πει να εφαρ­μο­στεί κατά τη φύτευση και το υπό­λοιπο τρεις ή τέσ­σε­ρις εβδο­μά­δες αργό­τερα σε ποσό­τη­τες που ανα­γρά­φο­νται στη συσκευα­σία. Αν οι βρο­χές είναι πολ­λές, θα χρεια­στείτε περισ­σό­τερο λίπασμα.

Σε γενι­κές γραμ­μές, για μια σειρά φυτών μήκους 30 μέτρων θα χρεια­στείτε 3,5 περί­που κιλά πλή­ρες λίπα­σμα 10–10-10 κάθε φορά. Το λίπα­σμα πρέ­πει να απλώ­νε­ται με το χέρι σε από­σταση 10 — 15 εκα­το­στών από τον κορμό του φυτού και να σκε­πά­ζε­ται από 5 περί­που εκα­το­στά χώμα.
Προ­ε­τοι­μα­σία της φύτευσης

Ο κόν­δυ­λος της πατά­τας είναι το μέρος του φυτού που χρη­σι­μο­ποιεί­ται για να φυτρώ­σει μια και­νούρ­για πατα­τιά. Όταν ο κόν­δυ­λος φυτεύ­ε­ται, λέγε­ται πατα­τό­σπο­ρος. Ο καλύ­τε­ρος τρό­πος για να εξα­σφα­λί­σετε υγιή φυτά είναι να αγο­ρά­σετε πατα­τό­σπορο από αξιό­πι­στα φυτώ­ρια ή ειδικά κατα­στή­ματα. Οι πατά­τες που αγο­ρά­ζουμε στα μανά­βικα ή τα σου­περ­μάρ­κετ ποιος ξέρει από ποια χώρα εισά­γο­νται και μπο­ρεί να έχουν κάποια φυτική ασθέ­νεια ή να είναι ραντι­σμέ­νες με ουσίες που ανα­στέλ­λουν τη βλά­στησή τους – άρα ακα­τάλ­λη­λες. Βέβαια, αν δεν βρείτε εγγυ­η­μένο πατα­τό­σπορο, ανα­γκα­στικά θα κατα­φύ­γετε στις πατά­τες του εμπο­ρίου κάνο­ντας μια ευχή να πάνε όλα καλά.

Στην επι­φά­νειά τους, οι κόν­δυ­λοι (πατά­τες) έχουν φύτρα που ονο­μά­ζο­νται “μάτια” κι απ’ αυτά τα μάτια φυτρώ­νουν οι νέες πατα­τιές. Όταν ένα ή περισ­σό­τερα μάτια αρχί­ζει να βλα­σταί­νει, η πατάτα είναι έτοιμη να κοπεί σε πατα­τό­σπορο. Μπο­ρούμε βέβαια να την κόψουμε και πριν αρχί­σουν να βλα­σταί­νουν τα μάτια. Το κόψιμο της πατά­τας σε πατα­τό­σπορο ανα­γκά­ζει και άλλα μάτια να βλαστήσουν.

Η βλά­στηση των ματιών δεί­χνει ότι ο κόν­δυ­λος δεν βρί­σκε­ται πλέον σε ύπνο. Οι κόν­δυ­λοι της πατά­τας κοι­μού­νται φυσιο­λο­γικά για ένα διά­στημα μετά τη συγκο­μιδή. Για να τις ξυπνή­σουμε, τις τοπο­θε­τούμε σ’ ένα φωτεινό χώρο (όχι στον ήλιο) με θερ­μο­κρα­σία δωμα­τίου για λίγες μέρες.

Ο πατα­τό­σπο­ρος πρέ­πει να κοπεί έτσι ώστε κάθε κομ­μάτι να έχει περί­που το μέγε­θος αυγού με ένα του­λά­χι­στον μάτι σε κάθε κομ­μάτι. Προ­σπα­θή­στε να κάνετε σε κάθε κόν­δυ­λος όσο λιγό­τερα κοψί­ματα μπο­ρείτε. Τα κομ­μά­τια του πατα­τό­σπο­ρου πρέ­πει να “επου­λω­θούν” προ­τού τα φυτέ­ψετε. Για να γίνει η “επού­λωση”, αφή­στε τα κάνα δυό μέρες σε ένα κρύο (15–18 βαθ­μοί Κελ­σίου), υγρό, σκο­τεινό, αλλά καλά αερι­ζό­μενο χώρο. Ο πατα­τό­σπο­ρος μπο­ρεί να φυτευ­τεί κατευ­θείαν μετά το κόψιμο, αλλά έτσι αυξά­νει ο κίν­δυ­νος σαπί­σμα­τος πριν από τη βλά­στηση. Ένα κιλό πατά­τες μας δίνει δώδεκα με δεκα­πέ­ντε κομ­μά­τια πατατόσπορου.
Από­σταση φυτών

Τα φυτά πρέ­πει να απέ­χουν 15–20 εκα­το­στά μεταξύ τους σε κάθε σειρά και οι σει­ρές να απέ­χουν 90 εκα­το­στά. Ο πατα­τό­σπο­ρος πρέ­πει να φυτεύ­ε­ται 10 εκα­το­στά κάτω από την επι­φά­νεια του χώμα­τος. Τα κομ­μά­τια πρέ­πει να φυτεύ­ο­νται με την κομ­μένη πλευρά προς τα κάτω και τα μάτια (βλα­στοί) να βλέ­πουν προς τα επάνω.
Φρο­ντίδα

Οι πατά­τες στον λαχα­νό­κηπό σας χρειά­ζο­νται τακτική φρο­ντίδα για να εξα­σφα­λι­στεί καλή ποιό­τητα στο τέλος της καλ­λιερ­γη­τι­κής περιόδου.
Γέμι­σμα

Κάθε τόσο πρέ­πει να προ­σθέ­τουμε χώμα στην κορυφή της σει­ράς με τις πατά­τες. Επειδή ο πατα­τό­σπο­ρος βρί­σκε­ται σε βάθος μόλις 10 εκα­το­στών στο χώμα, υπάρ­χει το ενδε­χό­μενο οι νέες πατά­τες να σπρω­χτούν πάνω από την επι­φά­νεια του χώμα­τος. Οι πατά­τες που εκτί­θε­ται έτσι στο φως του ήλιου πρα­σι­νί­ζουν και είναι ακα­τάλ­λη­λες για βρώση. Για να μην έχετε λοι­πόν ηλιο­καμ­μέ­νες πατά­τες, προ­σθέ­στε πέντε με οκτώ εκα­το­στά χώμα στη σειρά των πατα­τών όταν το βλα­στάρι βγει από το χώμα. Το βλα­στάρι εμφα­νί­ζε­ται γύρω στις δέκα με δεκα­πέ­ντε ημέ­ρες μετά τη φύτευση ανά­λογα με το βάθος που βάλαμε το σπόρο και την “υπνη­λία” του πατα­τό­σπο­ρου. Το χώμα το παίρ­νουμε από τα αυλά­κια ανά­μεσα στις σειρές.
Πότι­σμα

Ανά­λογα με την εποχή της φύτευ­σής της, η πατάτα μπο­ρεί να χρεια­στεί πότι­σμα. Γενικά, τα επί­πεδα υγρα­σίας που χρειά­ζε­ται είναι μέτρια και πρέ­πει να προ­σέ­χουμε μην πλημ­μυ­ρί­σουν οι ρίζες. Το πολύ νερό επί­σης ξεπλέ­νει τη ζώνη των ριζών από το λίπα­σμα και το φυτό μένει χωρίς τα ανα­γκαία θρε­πτικά στοιχεία.

Τα μικρά φυτά έχουν μικρό­τερη ζώνη ριζών και γι’ αυτό χρειά­ζο­νται λιγό­τετο νερό από τα μεγάλα. Όταν τα επί­πεδα υγρα­σίας ταλα­ντεύ­ο­νται από λίγη υγρα­σία σε πολλή και από πολλή υγρα­σία σε λίγη μέσα σε μικρό χρο­νικό διά­στημα, απο­τέ­λε­σμα είναι χοντρό­φλου­δες και ροζιά­ρι­κες πατά­τες. Το πολύ νερό διευ­κο­λύ­νει επί­σης το σάπι­σμα της ρίζας και των κονδύλων.
Ζιζά­νια

Τα ζιζά­νια μπο­ρεί να είναι μεγάλο πρό­βλημα για τις πατά­τες επειδή τις αντα­γω­νί­ζο­νται για φως, νερό και θρε­πτικά στοι­χεία. Μπο­ρεί επί­σης να γίνουν κατα­φύ­για για έντομα και ασθέ­νειες. Η εδα­φο­κά­λυψη (είτε πλα­στική είτε οργα­νική) μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για τον περιο­ρι­σμό των ζιζα­νίων. Για τις πατά­τες όμως στον λαχα­νό­κηπο του σπι­τιού, το βοτά­νι­σμα με το σκα­λι­στήρι είναι η συχνό­τερη μέθο­δος προ­στα­σίας. Αλλά πρέ­πει να φρο­ντί­ζετε να μην τραυ­μα­τι­στεί το ριζικό σύστημα των φυτών ή οι κόν­δυ­λοι που βρί­σκο­νται κοντά στην επι­φά­νεια. Αν χρη­σι­μο­ποιείτε ζιζα­νιο­κτόνα, προ­σέξτε να είναι κατάλ­ληλα για πατά­τες και να ακο­λου­θείτε πάντοτε τις οδη­γίες χρήσης.
Αντί­ξοες συνθήκες

Οι πατα­τιές πρέ­πει να προ­στα­τεύ­ο­νται από την υπερ­βολ­λική βροχή ή άρδευση. Τα φυτά δεν πρέ­πει να φυε­τυ­τούν ποτέ σε στά­σιμα νερά, γιατί αυτό μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει σάπι­σμα, μειω­μένη σοδειά και ενδε­χο­μέ­νως θάνατο του φυτού. Οι πολύ χαμη­λές θερ­μο­κρα­σίες μπο­ρούν επί­σης να βλά­ψουν τις πατα­τιές. Αν και η πατα­τιά είναι ανθε­κτικό φυτό, δεν μπο­ρεί να αντέ­ξει θερ­μο­κρα­σίες παγε­τού. Τα πολύ μικρά φυτά (7 με 10 πόντους) μπο­ρούν να σκε­πα­στούν με χώρα αν προ­βλέ­πε­ται παγε­τός. Τα μεγα­λύ­τερα μπο­ρούν να σκε­πα­στούν με πλα­στικό. Τα υλικά αυτά πρέ­πει να αφαι­ρε­θούν μόλις η θερ­μο­κρα­σία ανεβεί.
Συγκο­μιδή

Οι περισ­σό­τε­ρες πατά­τες είναι έτοι­μες για συγκο­μιδή 80 με 115 ημέ­ρες μετά τη φύτευση. Για να τις βγά­λετε, σκάψτε προ­σε­κτικά λ’ατω από τις πατά­τες με ένα φτυάρι και ανα­ση­κώ­στε τες. Το ρηχό σκά­ψιμο μπο­ρεί να τραυ­μα­τί­σει τις πατά­τες και να μειώ­σει το χρόνο απο­θή­κευ­σής τους. Πετάξτε τον πατα­τό­σπορο, αν παρα­μέ­νει ακόμα στο φυτό, καθώς και κάθε πρά­σινη πατάτα που θα βρείτε. Αν σκο­πεύ­ετε να απο­θη­κεύ­σετε τις πατά­τες, αφή­στε το φυτό να πεθά­νει (μαρα­θεί) πριν από τη συγκο­μιδή. Μαζέψτε τις πατά­τες περί­που δύο με τρεις εβδο­μά­δες μετά τον θάνατο του φυτού. Αν ένα φυτό δεν μπήκε μόνο του στη δια­δι­κα­σία του μαρα­σμού, μπο­ρείτε να το εξα­να­γκά­σετε κόβο­ντας το επάνω (φανερό) μέρος του.

Αυτό μπο­ρείτε να το κάνετε κόβο­ντας το φυτό στο ύψος του χώμα­τος με ένα κλα­δευ­τικό ψαλ­λίδι ή ένα μαχαίρι. Πετάξτε το κομ­μένο φυτό. Καλύψτε με χώμα όσες πατά­τες έχουν ξεσκε­πα­στεί. Αφή­στε τις πατά­τες θαμ­μέ­νες για δύο έως τρεις εβδο­μά­δες ακόμα, ώστε να ωρι­μά­σουν. Η ώριμη πατάτα έχει σκληρή επι­δερ­μίδα που δεν μπο­ρεί να αφαι­ρε­θεί εύκολα ότα την τρίβουμε.

Μια ώριμη πατάτα μπο­ρεί να απο­θη­κευ­τεί για πολύ περισ­σό­τερο χρόνο από μια ανώριμη.
Απο­θή­κευση

Δια­τη­ρή­στε τις πατά­τες σε ένα κρύο (15–18 βαθ­μοί Κελ­σίου), σκο­τεινό και καλά αερι­ζό­μενο χώρο για 10–14 μέρες μετά τη συγκο­μιδή για να επου­λω­θούν τυχόν κοψί­ματα και μώλω­πες. Κατό­πιν μετα­κι­νή­στε τες στον τελικό χώρο απο­θή­κευ­σης, που πρέ­πει να έχει υψηλή σχε­τική θερ­μο­κρα­σία, καλό αερι­σμό και χαμηλή θερ­μο­κρα­σία (3 με 5 βαθ­μούς Κελ­σίου). Σε υψη­λό­τε­ρες θερ­μο­κρα­σίες, οι πατά­τες μπο­ρεί να βλα­στή­σουν. Πριν τις απο­θη­κεύ­σετε, αφαι­ρέ­στε κάθε τραυ­μα­τι­σμένη ή σαπι­σμένη πατάτα επειδή αυτές θα συντο­μεύ­σουν κατά πολύ το χρόνο ζωής των υπο­λοί­πων (δημιουρ­γώ­ντας και μια πολύ άσχημη μυρου­διά). Οι πλυμ­μέ­νες πατά­τες πρέ­πει να αφε­θούν να στε­γνώ­σουν καλά πριν την απο­θή­κευση. Υπό τις κατάλ­λη­λες συν­θή­κες, οι πατά­τες μπο­ρούν να απο­θη­κευ­τούν από τρεις έως έξη μ΄γνες ή και περισσότερο.
Σοδειά

30 μέτρα μιας σει­ράς με πατα­τιές μπο­ρεί να δώσει 70 με 150 κιλά πατά­τες, ανά­λογα με την ποι­κι­λία και τη χρονιά.
Δια­τρο­φική αξία

Οι πατά­τες περιέ­χουν κατά μέσο όρο 2% πρω­τεϊνη και 18% άμυλο. Είναι επί­σης καλή πηγή βιτα­μί­νης C. Περιέ­χουν μικρές αλλά χρή­σι­μες ποσό­τη­τες βιτα­μί­νης Β6, σιδή­ρου, νια­σί­νης, μαγνη­σίου, θεια­μί­νης, φολι­κού οξέος και καλίου. Μια μέση πατάτα περιέ­χει 75 θερ­μί­δες, λίγες δηλαδή παρα­πάνω από ένα μήλο. Οι πατά­τες έχουν λίγο νάτριο, δεν περιέ­χουν σχε­δόν καθό­λου λιπαρά και είναι εύπεπτες.

Πρέ­πει να απο­φεύ­γουμε την κατα­νά­λωση πρά­σι­νης πατά­τας, επειδή περιέ­χει υψηλά επί­πεδα σολα­νί­νης (γλυ­κο­αλ­κα­λοει­δές). Η σολα­νίνη έχει πικρή γεύση. Η ροξίνη αυτή βρί­σκε­ται σε ολό­κληρο το φυτό, αλλά συγκε­ντρώ­νε­ται κυρίως στις ανώ­ρι­μες πατά­τες, τις πρά­σι­νες πατά­τες και τα νέα βλα­στά­ρια. Είναι τοξική σε πολύ χαμηλά επί­πεδα. Οι πατά­τες μπο­ρεί να “πρα­σι­νί­σουν” στον κήπο, κατά την απο­θή­κευση και στο σπίτι όταν εκτε­θού στο φως.

_________________
υπερ παντων ελλας


Τρί Οκτ 29, 2013 3:06 pm
Προφίλ YIM
Master Bushcrafter
Master Bushcrafter
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Πέμ Ιαν 05, 2012 10:59 pm
Δημοσιεύσεις: 4498
Ευχαριστησε: 1 φορα
Τον ειπαν ευχαριστω: 17 φορες
Να είχαμε μια τηγανιά solanum tuberosum τώρα

_________________
Μονάχα στην ορθή κρίση ο άνθρωπος τον άνθρωπο ξεπερνάει


Τρί Οκτ 29, 2013 3:36 pm
Προφίλ
Admin
Admin
Άβαταρ μέλους

Εγγραφή: Τρί Ιαν 03, 2012 9:39 pm
Δημοσιεύσεις: 11684
Ευχαριστησε: 411 φορες
Τον ειπαν ευχαριστω: 222 φορες
Eιχα βαλει μια φορα και απο οτι ειδα και ακουσα και απο αλλους ερασιτεχνες καλλιεργητες... σαν μεγεθος... καμια σχεση με του εμποριου. Οποτε σκεφτειτε τι και ποσο λιπασμα ριχνουν. :think:

_________________
Ο χειμώνας έρχεται...
Εικόνα
Κανόνες Λειτουργίας - Ανάρτηση Φωτογραφιών - BBCodes - Αποποίηση Ευθυνών


Τρί Οκτ 29, 2013 3:47 pm
Προφίλ WWW
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση ανά  
Απαντήστε στο θέμα   [ 3 Δημοσιεύσεις ] 


Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Μετάβαση σε:  
POWERED_BY

All copyrights reserved for Fugazigr.com. (2012)

Ελληνική μετάφραση από το phpbbgr.com