Fugazi.gr

Ο Μεγάλος Αδελφός θα έχει όνομα: TAXIS! - Σελίδα 1 από 6

Συγγραφέας:  scout [ Τετ Απρ 18, 2012 4:29 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Ο Μεγάλος Αδελφός θα έχει όνομα: TAXIS! -

Ο Μεγάλος Αδελφός θα έχει όνομα: TAXIS! - Από κόσκινο κάθε συναλλαγή των πολιτών! - Όποιος ξοδεύει παραπάνω απ' όσα δηλώνει θα φορολογείται!

- Θα γνωρίζουν μέχρι και τα κυβικά νερού που καταναλώνει ένα νοικοκυριό
- Στο TAXIS αναλυτικά στοιχεία για δάνεια, πιστωτικές κάρτες, καταθέσεις, μετοχές κτλ.
- Τα στοιχεία θα ζητηθούν αναδρομικά από το 2010
Μόνο τι χρώμα εσώρουχο φοράμε δεν θα ρωτάει το υπουργείο Οικονομικων το οποίο αποφάσισε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία να μπει στα πιο προσωπικά μας δεδομένα για να πατάξει την φοροδιαφυγή!

Με τις διασταυρώσεις που θα γίνονται για όλα όσα ξοδεύει ένας πολίτης αλλά δεν τα δηλώνει θα καλείται μετά να πληρώσει επιπλέον φόρο.

Το υπουργείο Οικονομικών απαιτεί από:

τράπεζες, κλινικές, το χρηματιστήριο, ασφαλιστικές εταιρείες, τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, Δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κτλ.) να στείλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών αναλυτικά στοιχεία για όλους τους πελάτες τους προκειμένου αυτά να διασταυρωθούν με τις δαπάνες και τα εισοδήματα που αναγράφονται στις φορολογικές δηλώσεις κάθε χρόνο και όπου υπάρχουν διαφορές να επιβάλλονται φόροι και αυστηρά πρόστιμα.

Ειδικότερα:

τράπεζες, χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα δημόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης, οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι εταιρείες ύδρευσης, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος

Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε:

α) δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις,

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

γ) κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων.

Αναφορικά με τα δάνεια προς πελάτες / κατοίκους (ιδιώτες και επιχειρήσεις), διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία χρηματοδοτικού ιδρύματος,

β) ΑΦΜ του δανειολήπτη,

γ) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας δανειολήπτη, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ.

δ) Το είδος του δανείου,
• 01=στεγαστικό δάνειο
• 02=καταναλωτικό δάνειο
• 03=επιχειρηματικό δάνειο

ε) Ημερομηνία χορήγησης του δανείου,

στ) Νόμισμα τήρησης του δανείου, σε ISO code 4217,

ζ) Υπόλοιπο δανείου στην αρχή της περιόδου του έτους αναφοράς,

η) Υπόλοιπο δανείου στο τέλος της περιόδου του έτους αναφοράς,

θ) Σύνολο χρεώσεων που επιβαρύνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των τόκων,

ι) Σύνολο πιστώσεων που μειώνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος αναφοράς,

ια) Ένδειξη επιδότησης δανείων
• Ν=ΝΑΙ
• Ο=ΟΧΙ

ιβ) Ένδειξη δανείου α΄ κατοικίας

Αναφορικά με τα υπόλοιπα των λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή χρησιμοποιούνται ή έκλεισαν διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών,

β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

γ) Αριθμός λογαριασμού,

δ) Υπόλοιπο λογαριασμού,

ε) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,

στ) Ημερομηνία αναφοράς.

Αναφορικά με τις κινήσεις των λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή χρησιμοποιούνται ή έκλεισαν διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών,

β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

γ) Αριθμός λογαριασμού,

δ) Ημερομηνία συναλλαγής,

ε) Ονοματεπώνυμο τρίτου, σε σχέση με το δικαιούχο και τους συνδικαιούχους του λογαριασμού, πληρωτή ή δικαιούχου,

στ) ΑΦΜ τρίτου, σε σχέση με το δικαιούχο και τους συνδικαιούχους του λογαριασμού, πληρωτή ή δικαιούχου (εφόσον υπάρχει η σχετική πληροφορία),

ζ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,

η) Ποσό συναλλαγής.

Αναφορικά με κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων διαβιβάζονται:

α) Ύπαρξη επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα, προϊόντα εφάπαξ καταβολής, επενδύσεις σε χρυσό ή ασήμι κ.λ.π.),

β) Κίνηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα κ.λ.π.),

γ) Ύπαρξη θυρίδων,

δ) Αγορά χρυσών λιρών και ράβδων χρυσού.

Υποχρεώσεις των ιδιωτικών θεραπευτηρίων

Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ΑΦΜ ιατρού που εκτέλεσε την πράξη,

β) ένδειξη έμμισθου (1) ή συνεργαζόμενου (2) ιατρού,

γ) ημερομηνία εκτελεσθείσης πράξης,

δ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD −10)/ ιατρικών πράξεων.

Υποχρεώσεις των δημοσίων θεραπευτηρίων και κλινικών των ταμείων ασφάλισης

Τα δημόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ΑΦΜ συνεργαζόμενου (μη έμμισθου) ιατρού που εκτέλεσε την πράξη,

β) ημερομηνία εκτελεσθείσης πράξης,

γ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD −10)/ ιατρικών πράξεων.

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης

Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους πελάτες τους για να τύχουν της ωφέλειας της μείωσης φόρου.

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α) ΑΦΜ υπόχρεου,

β) Αριθμός συμβολαίου,

γ) Ποσό ασφαλίστρων που κατέβαλε ο υπόχρεος,

δ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης.

Υποχρεώσεις ταμείων ασφάλισης

Τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους ασφαλισμένους τους για τις υποχρεωτικές τους εισφορές σε αυτά, καθώς και για τις προαιρετικές τους εισφορές, εφόσον τα ταμεία έχουν συσταθεί με νόμο.

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α) ΑΦΜ υπόχρεου ασφαλισμένου,

β) Ποσό εισφορών που κατέβαλε ο υπόχρεος ή ο εργοδότης του υπέρ αυτού,

γ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης,

δ) ΑΜΚΑ υπόχρεου ασφαλισμένου.

Υποχρεώσεις εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία τελών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των συνδρομητών τους. Στο τηλεπικοινωνιακό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου, είτε μέσω κάρτας. Στο κόστος αυτό δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α) ΑΦΜ υπόχρεου συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ),

β) Ποσό ετήσιου τηλεπικοινωνιακού κόστους (καθαρή αξία λογαριασμού),

γ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών δύναται, κατόπιν εγγράφου αιτήματος της Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, να ζητεί και να λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία είτε για συγκεκριμένους Α.Φ.Μ. ή συγκεκριμένους αριθμούς παροχής, είτε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και είτε για συγκεκριμένα όρια ετήσιας τηλεπικοινωνιακής δαπάνης.

Υποχρεώσεις παρόχων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας

Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατανάλωσης και κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α) Αριθμός Παροχής,

β) ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ)),

γ) Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε κιλοβατώρες (KWh),

δ) Κόστος ηλεκτρικού ρεύματος (καθαρή αξία λογαριασμού),

ε) Περίοδος αναφοράς.

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών δύναται, κατόπιν εγγράφου αιτήματος της Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, να ζητεί και να λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία είτε για συγκεκριμένους Α.Φ.Μ. ή συγκεκριμένους αριθμούς παροχής, είτε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και είτε για συγκεκριμένα όρια ετήσιας δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας.

Υποχρεώσεις εταιρειών ύδρευσης

Οι εταιρείες ύδρευσης διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατανάλωσης και κόστος νερού των συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ύδρευσης δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α) Αριθμός Παροχής,

β) ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ),

γ) Κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα (m³),

δ) Κόστος νερού (καθαρή αξία λογαριασμού),

ε) Περίοδος αναφοράς.

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών δύναται, κατόπιν εγγράφου αιτήματος της Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, να ζητεί και να λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία είτε για συγκεκριμένους Α.Φ.Μ. ή συγκεκριμένους αριθμούς παροχής, είτε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και είτε για συγκεκριμένα όρια ετήσιας δαπάνης ύδρευσης.

Συναλλαγές πιστωτικών καρτών εκδοτών εκτός Ελλάδος

Οι φορείς (τράπεζες κ.λπ.) εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικών ή χρεωστικών) διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από πιστωτικό ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδας.

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι:

(α) Αριθμός Κάρτας

(β) Ημερομηνία συναλλαγής

(γ) Αξία συναλλαγών καρτών σε ευρώ για την περίοδο αναφοράς, βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής.

(δ) ΑΦΜ επιχείρησης (φορέα)

(ε) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ιδρύματος πληρωμών.

Στην αξία των συναλλαγών του στοιχείου (γ) αφαιρούνται τα ποσά των επιστροφών / ακυρώσεων από τα ποσά των αγορών (net balance). Στην αξία των συναλλαγών καταγράφεται το σύνολο του ποσού της αγοράς σε περιπτώσεις δόσεων (και όχι το ποσό της δόσης).

Χρόνος διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων

Η διαβίβαση των στοιχείων γίνεται κατόπιν αιτήματος της Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Στο αίτημα αυτό θα ορίζεται σαφώς το χρονικό διάστημα στο οποίο θα αφορούν τα ζητούμενα στοιχεία, ο μορφότυπος αυτών όπου δεν προβλέπεται, καθώς και η προθεσμία διαβίβασής τους στη Γ.Γ.Π.Σ..

Η συχνότητα διαβίβασης όλων των λοιπών στοιχείων είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.
Οι φορείς διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ., στη μορφή με την οποία τα αποστέλλουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε εργάσιμων ημερών. Η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών θα διατηρεί τα ως άνω στοιχεία για χρονικό διάστημα έξι ετών.

Κυρώσεις μη διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι ανάλογες κυρώσεις

Τα στοιχεία που θα πρέπει να γνωστοποιήσουν οι αρμόδιοι φορείς στο υπουργείο Οικονομικών αφορούν τις χρήσεις από το 2010 και εφεξής

Πηγή : Newsit.gr

Συγγραφέας:  john_b [ Τετ Απρ 18, 2012 4:40 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Ο Μεγάλος Αδελφός θα έχει όνομα: TAXIS! -

Στο τέλος θα πάρουν από ένα @ρ…δι και θα το ευχαριστηθούν. Προσωπικά γνωρίζω ανθρώπους που έχουν τον τρόπο τους και δεν αγοράζουν τίποτε για να μην τους τσιμπήσουν. Θα μουλώξει όλη η αγορά και θα λήξη το θέμα. Την σωστή, κατά την γνώμη μου, πρόταση την είχε κάνει ο Καρατζαφέρης (αν και δεν τον χωνεύω). Τους είχε πει, εδώ που φτάσαμε αφήστε το μαύρο χρήμα να ρεύσει στην αγορά, χωρίς που, πως και τι. Αυτό θέλουμε σε αυτή την φάση. Αντίθετα αυτοί έκλεισαν τις διαθέσιμες επιλογές. Το σχέδιο δεν είναι να εξυπηρετήσουν το δάνειο, το σχέδιο είναι να καταστρέψουν τον έλληνα και να τον κάνουν ευρωπαίο πακιστανό που θα δουλεύει τζάμπα για τα αφεντικά τους.

Συγγραφέας:  giannispireas [ Τετ Απρ 18, 2012 5:35 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Ο Μεγάλος Αδελφός θα έχει όνομα: TAXIS! -

Δεν πα να ψάξουν ότι θέλουν!!
Αν με ψάξουν θα πρέπει να με πληρώσουν κιόλας και όχι να μου ζητήσουν!Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται!

Συγγραφέας:  fugazigr [ Τετ Απρ 18, 2012 5:57 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Ο Μεγάλος Αδελφός θα έχει όνομα: TAXIS! -

Αν τα συνδυάσετε όλα μαζί μαζί με άλλες περιπτώσεις φακελώματος και παρακολούθησης, μάλλον θα συνειδητοποιήσετε ότι οδεύουμε προς ένα εφιαλτικό μέλλον τύπου "1984". Κάρτες, κινητά, internet, ψηφιακές υπογραφές και ένα σωρό άλλα...

Παράθεση:
Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται!

Το πρόβλημα είναι ότι όποιος είναι καθαρός, όπως λες... δεν θα έχει να φάει και να ζήσει αξιοπρεπώς, λόγω της ανεργίας/κρίσης και των υψηλών φόρων. Οπότε αν δεν "κλέψεις" δεν θα έχεις και να φας. Μην σου φανεί παράξενο αυτό... θα το δεις στο μέλλον... αν δεν το έχεις ήδη διαπιστώσει.

Συγγραφέας:  giannispireas [ Τετ Απρ 18, 2012 6:01 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Ο Μεγάλος Αδελφός θα έχει όνομα: TAXIS! -

Αυτό είναι αλήθεια!Οπως και να τα μετρήσω τώρα τελευταία δεν μου βγαίνουν!! :(

Συγγραφέας:  GreekPreparedness [ Τετ Απρ 18, 2012 6:37 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Ο Μεγάλος Αδελφός θα έχει όνομα: TAXIS! -

γνωριζοντας πως δουλευει το δημοσιο δεν το βέπω να προχωρα.

1ον ειναι πολυ πρωτοτυπο διεθνως καθως πανε να εφαρμοσουν το προτυπο εισροων-εκροων σε επιπεδο φορολογουεμνου.
2ον ειστε σιγουροι οτι μπορουν αν διαχειριστουν τετοιον ογκο δεδομενων?
3ον τα μισα απο αυτα που θελουν να ψαξουν απαιτουσαν ηδη μια στοιχειωδη καλυψη "ποθεν εσχες" κια ο φορολογουεμνος κοιτουσε να μπορεσει να τα δικαιολογησει με χρηση αποτελεσματων προηγουεμενων χρονων.
Τα υπολοιπα αυτων που εκλεβαν ειναι μαυρο και απιαστο χρημα.

4ον φοβαμαι οτι ειναι παλι πειραμα οπως τα εργασιακα. Αν ακουσατε τις σηεμρινες ειδησεις τους ευρωπαιους εγαζομενους τους εκατσε μια χαρα μια μειωση 15% στα εισοδηματα. Καθολικα οριζοντια. Οταν μας εφτυναν δεν προσεξαν οτι εφτυναν προς τα πανω.

Συγγραφέας:  giannispireas [ Τετ Απρ 18, 2012 6:47 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Ο Μεγάλος Αδελφός θα έχει όνομα: TAXIS! -

Σωστά!!! :ok:
Σιγά μην μπορούν να επεξεργαστούν τόσα δεδομένα!!Εδώ δίνουν συντάξεις ακόμα σε πεθαμένους!! :histerically:

Συγγραφέας:  fugazigr [ Τετ Απρ 18, 2012 8:11 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Ο Μεγάλος Αδελφός θα έχει όνομα: TAXIS! -

1) Δεν τους νοιάζει τι κάναμε πιο πριν... τους ενδιαφέρει από δω και πέρα.
2) Ήδη κάποια πράγματα έχουν γίνει, από θέμα φακελώματος και ούτε τα έχουμε πάρει πρέφα στην πλειοψηφία (1500 όριο μετρητά, ταυτοποίηση κινητού, μισθοδοσία μέσω τράπεζας κτλ.)
3) Με την συγχώνευση των υπηρεσιών η μηχανοργάνωση θα μπορεί να γίνει πιο εύκολα/γρήγορα. Οι φορολογικές δηλώσεις σιγά-σιγά θα συμπληρώνονται μηχανογραφικά/ηλεκτρονικά, οπότε η διασταύρωση θα είναι παιχνιδάκι.
4) Ήδη φαίνεται μια αλλαγή στάσης από το κράτος. Απογραφή συνταξιούχων και υπαλλήλων, φυλάκιση όσον οφείλουν, κατασχέσεις κτλ. Είναι καθαρά θέμα απόφασης για το αν θα γίνουν πιο "κακοί". Ίσως ακόμα να μην θέλουν, αλλά δεν τους εμποδίζει τίποτα στο μέλλον να πάρουν και να εφαρμόσουν πιο σκληρά μέτρα.
5) Πλέον δεν αποφασίζει το Ελληνικό κράτος για αυτά τα θέματα... τζάμπα μας το βάλαν το ΔΝΤ; Επαρχία της Ευρώπης γίναμε...
6) Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω, έχουν να κάνουν με τις τράπεζες κυρίως... οι οποίες από οργάνωση και μηχανοργάνωση σκίζουν... κατάθεση 20Ε να κάνεις σου παίρνουν όνομα και ταυτότητα. Οπότε μόλις και η κρατική "μηχανή" ετοιμαστεί κατάλληλα η ανταλλαγή πληροφοριών θα είναι παιχνιδάκι.

Μην βασίζεστε σε εμπειρίες προηγούμενων καιρών... τα πράγματα έχουν αλλάξει... ;)

Συγγραφέας:  giannispireas [ Τετ Απρ 18, 2012 8:17 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Ο Μεγάλος Αδελφός θα έχει όνομα: TAXIS! -

Αμάν ρε φούγκ!Μου έκανες την καρδιά περιβόλι! :( :( :(
Δεν μπορείς να πείς τίποτα πιο αισιόδοξο; :wall:

Συγγραφέας:  mousakas [ Δευτ Δεκ 30, 2013 9:49 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Ο Μεγάλος Αδελφός θα έχει όνομα: TAXIS! -

Ἀπὸ μιὰ μεριὰ κάποια ἀπὸ τὰ παραπάνω μέτρα δείχνουν νὰ ἔχουν λογική. Δὲν ἐπιμένω βέβαια διότι δὲν εἶμαι οἰκονομολόγος, οὔτε γνωρίζω πῶς ἔχουν λύσει τέτοια προβλήματα στὶς σοβαρὲς χῶρες.

Δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ φοροδιαφεύγει δηλώνοντας ἐτήσιο εἰσόδημα 5.000 καὶ νὰ ξοδεύει 5.000 π.χ. σὲ ἰδιωτικὸ μαιευτήριο. Τὰ εἶχε μαζεμένα ἀπὸ παλιά;

Γιὰ τρίτη χρονιὰ παρακολουθῶ μαθήματα ἀγγλικῶν (τώρα στὰ γεράματα κάνε γέρο πράματα :lol: :lol: :lol: ), σὲ ἕνα φροντιστήριο κοντὰ στὴν δουλειά.

Πέρυσι, τὸ τελευταῖο μάθημα τοῦ ἔτους ἦταν στὶς 18/12/12. Μόλις μπήκα ἡ γραμματεὺς μοῦ ζήτησε νὰ τῆς δώσω τὸ ΑΦΜ μου. Στὴν προσπάθεια νὰ πιάσουν κάποιους φοροφυγάδες ζήησαν τὰ ΑΦΜ ἀπὸ ἐκπαιδευτήρια καὶ θεραπευτήρια. Ἀν τὰ δίδακτρα τὰ πληρώνει π.χ. ὁ παπποὺς τότε πρέπει νὰ δηλωθεῖ τὸ ΑΦΜ τοῦ παπποῦ.

Τὸ γελοῖον τοῦ πράγματος εἶναι ὄτι ἠ ἐγκύκλιος ἐλήφθη 17/12/12 καὶ ἡ προθεσμία ἦταν 20/12/12. Τὴν πλήρωσε ἡ γραμματεὺς ἠ ὁποία ἔπρεπε νὰ πάρει ΑΦΜ ἀπὸ ἀφηνιασμένους γονείς. Τελικὰ δόθηκε παράτασις ἑνὸς μῆνα.
Τὴν νέα χρονιὰ κλήθηκα νὰ συμπληρώσω σχετικὸ ἔντυπο μὲ στοιχεία μαθητοῦ καὶ ΑΦΜ.

Συγγραφέας:  nikolas71 [ Τετ Ιαν 01, 2014 2:29 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Ο Μεγάλος Αδελφός θα έχει όνομα: TAXIS! -

mousakas έγραψε:
Ἀπὸ μιὰ μεριὰ κάποια ἀπὸ τὰ παραπάνω μέτρα δείχνουν νὰ ἔχουν λογική. Δὲν ἐπιμένω βέβαια διότι δὲν εἶμαι οἰκονομολόγος, οὔτε γνωρίζω πῶς ἔχουν λύσει τέτοια προβλήματα στὶς σοβαρὲς χῶρες.

Δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ φοροδιαφεύγει δηλώνοντας ἐτήσιο εἰσόδημα 5.000 καὶ νὰ ξοδεύει 5.000 π.χ. σὲ ἰδιωτικὸ μαιευτήριο. Τὰ εἶχε μαζεμένα ἀπὸ παλιά;

Γιὰ τρίτη χρονιὰ παρακολουθῶ μαθήματα ἀγγλικῶν (τώρα στὰ γεράματα κάνε γέρο πράματα :lol: :lol: :lol: ), σὲ ἕνα φροντιστήριο κοντὰ στὴν δουλειά.

Πέρυσι, τὸ τελευταῖο μάθημα τοῦ ἔτους ἦταν στὶς 18/12/12. Μόλις μπήκα ἡ γραμματεὺς μοῦ ζήτησε νὰ τῆς δώσω τὸ ΑΦΜ μου. Στὴν προσπάθεια νὰ πιάσουν κάποιους φοροφυγάδες ζήησαν τὰ ΑΦΜ ἀπὸ ἐκπαιδευτήρια καὶ θεραπευτήρια. Ἀν τὰ δίδακτρα τὰ πληρώνει π.χ. ὁ παπποὺς τότε πρέπει νὰ δηλωθεῖ τὸ ΑΦΜ τοῦ παπποῦ.

Τὸ γελοῖον τοῦ πράγματος εἶναι ὄτι ἠ ἐγκύκλιος ἐλήφθη 17/12/12 καὶ ἡ προθεσμία ἦταν 20/12/12. Τὴν πλήρωσε ἡ γραμματεὺς ἠ ὁποία ἔπρεπε νὰ πάρει ΑΦΜ ἀπὸ ἀφηνιασμένους γονείς. Τελικὰ δόθηκε παράτασις ἑνὸς μῆνα.
Τὴν νέα χρονιὰ κλήθηκα νὰ συμπληρώσω σχετικὸ ἔντυπο μὲ στοιχεία μαθητοῦ καὶ ΑΦΜ.πολυ απλά τα διδακτρα ειναι τεκμηριο πλεον

Συγγραφέας:  fugazigr [ Τετ Ιαν 01, 2014 6:55 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Ο Μεγάλος Αδελφός θα έχει όνομα: TAXIS! -

Παντως τα τελευταια χρονια... πολυ "φακελωμα", ολα δηλωνονται (μεχρι και οι στερνες) και πολυ περιορισμος του μετρητου. :think:

Συγγραφέας:  kapetanios [ Τετ Ιαν 01, 2014 7:57 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Ο Μεγάλος Αδελφός θα έχει όνομα: TAXIS! -

1ov ) ενα κρατος που το πληρωνεις για παροχες και δεν τις εχεις-σε κλεβει. οποτε κλεψτο κι εσυ.

2ον ) αυτο που με ανησυχει..ειναι οτι ο ελληνας εχει ταυτιστει με την κατασταση και του ''περνανε'' το
μηνυμα πως αν εχεις μια δουλεια και περνεις 400 ευρο...κανε το σταυρο σου.

3ον) οταν γινονται μεγαλες διαμαρτυριες...πρεπει ΟΛΟΙ να δινουμε παρων.

4ον) αναρωτηθητε τι συμβαινει και δεν εχουμε κρεμασει ακομη κανεναν πολιτικο σε κανα δεντρο..??
καθε αλλο..ακομη ''κυριους'' τους αποκαλλουν.

5ον) μην τους δινετε ΤΙΠΟΤΑ μεχρι να αλλαξει η κατασταση.

το συστημα...εμεις το συντηρουμε.και πρεπει να εχουμε φοβο...καθε μερα σου προσαπτουν νεους
φοβους σε ολους τους τομεις.

Συγγραφέας:  menelaoss [ Πέμ Ιαν 02, 2014 12:41 am ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Ο Μεγάλος Αδελφός θα έχει όνομα: TAXIS! -

kapetanios έγραψε:
1ov ) ενα κρατος που το πληρωνεις για παροχες και δεν τις εχεις-σε κλεβει. οποτε κλεψτο κι εσυ.

2ον ) αυτο που με ανησυχει..ειναι οτι ο ελληνας εχει ταυτιστει με την κατασταση και του ''περνανε'' το
μηνυμα πως αν εχεις μια δουλεια και περνεις 400 ευρο...κανε το σταυρο σου.

3ον) οταν γινονται μεγαλες διαμαρτυριες...πρεπει ΟΛΟΙ να δινουμε παρων.

4ον) αναρωτηθητε τι συμβαινει και δεν εχουμε κρεμασει ακομη κανεναν πολιτικο σε κανα δεντρο..??
καθε αλλο..ακομη ''κυριους'' τους αποκαλλουν.

5ον) μην τους δινετε ΤΙΠΟΤΑ μεχρι να αλλαξει η κατασταση.

το συστημα...εμεις το συντηρουμε.και πρεπει να εχουμε φοβο...καθε μερα σου προσαπτουν νεους
φοβους σε ολους τους τομεις.Kapetanie θα συμφωνησω απολυτως!!!

Συγγραφέας:  fugazigr [ Τετ Ιαν 08, 2014 6:58 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Ο Μεγάλος Αδελφός θα έχει όνομα: TAXIS! -

Kαι το φακελωμα συνεχιζετε...
http://www.fpress.gr/trapezes/item/1353 ... 1214-video

Επισης...
http://www.fronimakis.gr/deltiaapostolis

σημειωνω απο το παραπανω:
Παράθεση:
Το κράτος θέλει μόνο να του δηλώσει και ο εκδότης και ο λήπτης ότι η συναλλαγή έγινε. Αυτό θα γίνει με την ηλεκτρονική διαβίβαση

και
Παράθεση:
Επίσης η διασταύρωση όλως αυτών θα γίνεται και μέσω των τραπεζών αφού όλες οι συναλλαγές άνω των 500,00€ θα πρέπει να περνάνε απο το τραπεζικό σύστημα.

Σελίδα 1 από 6 Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες
fugazigr.com